Η Helenos Consulting σε συνεργασία με την Emetris AE, ανάδοχος στο έργο “Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, στην ΠΚΜ

H Helenos Consulting σε συνεργασία με την Emetris AE έχουν αναλάβει το έργο “Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Ειδικός Στόχος 1b2 «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας», του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Το έργο είναι διάρκειας 54 μηνών και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2023.

Το έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Οικοσύστημα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της περιφέρειας και εποπτεύεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΔΥΚΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο του Μηχανισμού θα αποτελέσει η παρακολούθηση και αποτίμηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:

  1. Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των Δράσεων της Στρατηγικής RIS3, που αφορούν τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery)
  2. Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του οικοσυστήματος
  3. Ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Business Intelligence (Β.Ι.) για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης της RIS3

Αιχμή της παρέμβασης αποτελεί το One Stop Liaison Office, το οποίο αποτελεί μία νέα δομή εντός του φυσικού χώρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ.Όλγας, Κτίριο Αλλατίνη) και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΥΚΕ). Το One Stop Liaison Office θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης (One-Stop Liaison Office) μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συμμέτοχων και τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή της αγοράς και θα εξασφαλίζει την αναγκαία Δικτύωση των Φορέων του Οικοσυστήματος.

Περισσότερα στο: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=18680

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=18680