Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Business Intelligence

Η Helenos Consulting ολοκλήρωσε και παρέδωσε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση οικοδόμησης του συστήματος Business Intelligence και παρακολούθησης των δεικτών καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για να προταθεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμογής του συστήματος Business Intelligence λήφθηκαν υπόψη οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι φορείς παρακολούθησης και αξιολόγησης της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο (πχ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, OBI, ΕΛΣΤΑΤ κλπ) και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Eurostat), αλλά και οι οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).  

Η παρακολούθηση της υλοποίησης της Στρατηγικής RIS3, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος Business Intelligence, αποβλέπει στα εξής:

  • Παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που προβλέφθηκαν κατά το Σχεδιασμό της Στρατηγικής RIS3 υλοποιούνται και ότι οι πόροι διατίθενται και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.
  • Παρακολούθηση των συγκεκριμένων εκροών που συνδέονται άμεσα με τις δράσεις που υποστηρίζονται μέσω των προγραμμάτων, μέτρων ή έργων που εκτελούνται από την περιφερειακή αρχή για την ανάπτυξη της Στρατηγικής RIS3.
  • Αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Στρατηγικής RIS3, και της αξιολόγησης της εξέλιξης των δεικτών αποτελεσμάτων στην επιθυμητή κατεύθυνση.