Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η χαρτογράφηση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της βράβευσής της ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για το 2018,  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο «Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking European Entrepreneurial Regions» μαζί με άλλες εννέα βραβευμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Στόχος του έργου το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η χαρτογράφηση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με έμφαση στις Startups και στο Scaling up των ΜΜΕ.

Την Παρασκευή 28.06.2019 με συντονίστρια την  κα Λένα Τσιπούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, φορείς του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, η Αυτοτελής Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το One Stop Liaison Office αντάλλαξαν απόψεις, πρακτικές και εμπειρίες και συνέβαλαν στη ανάλυση των χαρακτηριστικών του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Οι φορείς που συμμετείχαν και συνέβαλλαν σημαντικά στο σκοπό της συνάντησης με εκπροσώπους τους ήταν οι: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, OKThess, Hellenic Mobile cluster,  Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Chorus Cluster, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και τέλος οι Θερμοκοιτίδες i4G. i4GPro και THERMI Α.Ε.

Παράλληλα και σε συνέχεια με τη δράση αυτή, ο “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, ανέπτυξε τη μεθοδολογία  χαρτογράφησης, ανάλυσης, και αξιολόγησης του Μοντέλου του Οικοσυστήματος Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσαρμοσμένο στις συνθήκες, ανάγκες και δομές της περιοχής καθώς και στις σχέσεις των φορέων που οδηγούν στην αλληλεπίδραση και στη δημιουργία “αξίας”. Το επόμενο διάστημα, το One Stop Liaison Office θα χαρτογραφήσει αναλυτικά τόσο τους φορείς που συνθέτουν το Οικοσύστημα όσο και τις δυναμικές που υπάρχουν στο πεδίο καινοτομίας, καθώς είναι σημαντικό αφενός να καταγραφούν όλες αυτές οι δυνάμεις και αφετέρου να κατανοηθούν από νωρίς συμπεριφορές, προθέσεις, σχέσεις, ενδιαφέροντα, συμφέροντα, καθώς και η επιρροή που ασκούν ή ενδέχεται να ασκήσουν στο πεδίο.