Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το One Stop Liaison Office της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της περιφέρειας, μέσω ενός βασικού μοντέλου , το οποίο συνδέει τα στοιχεία που απαρτίζουν το Οικοσύστημα με τις εκροές και τα αποτελέσματα που αυτά παράγουν.

Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, και αξιολογώντας τα σε σχέση με τις αντίστοιχες εθνικές επιδόσεις, παρατηρείται η δυναμική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα περισσότερα δομικά στοιχεία του οικοσυστήματος, ενώ παρατηρούνται εφάμιλλες επιδόσεις στη Δικτύωση, την Κουλτούρα και τη Συνεργασία/Διεθνοποίηση.

Να σημειώσουμε πως το αποτέλεσμα αυτό διαφοροποιείται εάν συγκρίνουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με άλλες δυναμικές περιφέρειες στην Ελλάδα (Αττική και Κρήτη) και Ευρώπη:

Παρόλο που η εικόνα της προσβασιμότητας (υποδομές) εμφανίζεται αρκετά θετική σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, ο μικρός αριθμός των απευθείας πτήσεων με το εξωτερικό επηρεάζει την ανάπτυξη καινοτομικών δράσεων στην περιφέρεια. Η Κουλτούρα (Πολιτιστικοί και κοινωνικοί κανόνες) είναι ταυτόσημη σε όλη τη χώρα, αλλά απέχει πολύ από την αντίστοιχη αρκετών κεντρικών και βόρειων χωρών της Ευρώπης, ενώ φαίνεται να υπερέχει κάποιων νότιων. Η ποιότητα της διακυβέρνησης στην περιφέρεια εμφανίζεται αρκετά βελτιωμένη ενώ η ζήτηση στην αγορά (δημόσια και ιδιωτική) παρουσιάζεται υψηλότερη από το Μ.Ο. της χώρας, αλλά αρκετά χαμηλότερη από την Αττική, όπως επίσης και από πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Η διασύνδεση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων προϊόντων, ως δείκτης στην περιφέρεια, βρίσκεται πολύ κοντά στον αντίστοιχο εθνικό δείκτη και στην Αττική, αλλά χαμηλότερα αισθητά από την Κρήτη. Σε επίπεδο χρηματοδότησης η περιφέρεια εμφανίζεται να έχει περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης σε επίπεδο χώρας, ενώ αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο (με υψηλά επίπεδα μόρφωσης) της περιφέρειας, ο δείκτης εμφανίζεται υψηλότερα από το μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο πλην της Αττικής και κοντά στο μέσο όρο του συνόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Στις συνθήκες εξωστρέφειας των φορέων του οικοσυστήματος (Συνεργασία & Διεθνοποίηση), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο μέσο εθνικό όρο αλλά χαμηλότερα των δύο συγκρινόμενων περιφερειών Αττικής και Κρήτης. Επιπλέον η εξωστρέφεια της περιφέρειας εμφανίζεται δυσχερέστερη συγκριτικά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Τέλος, στις επενδύσεις στη νέα γνώση, που προέρχεται από τους δείκτες Δαπανών σε Ε&Α στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ, η περιφέρεια εμφανίζει υψηλότερο δείκτη σε σχέση με το μέσο όρο στην Ελλάδα αλλά χαμηλότερο σε συγκριτικά με Αττική, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Αντίστοιχα αρκετά χαμηλά βρίσκεται και σε σχέση με το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (3%).