Δοϊράνη 2040: Ένα Ολοκληρωμένο σύστημα βιώσιμης διαχείρισης του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης

Το έργο αφορά την στρατηγική διερεύνηση, την ανάλυση σεναρίων και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τον υγρότοπο της Λίμνης Δοϊράνης με σκοπό την  κατάρτιση ενός μεσοπρόθεσμου συμμετοχικού στρατηγικού σχεδίου της λίμνης Δοϊράνης στο πλαίσιο της πράξης «PLAN D.OIRAN»INTERREG IPA CBC Programme «Ελλάδα – ΔτΒΜ 2014-2020»

Μελέτη Plan D.OIRAN