Σχετικά με εμάς

Η Helenos Consulting, με την πρόσφατη διεύρυνση του οράματος και του σκοπού της στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον Ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επέκτεινε τις δραστηριότητες της και πλέον δραστηριοποιείται σε θέματα που σχετίζονται με τις παρακάτω προκλήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο:

  • Της προσαρμογής φορέων και οργανισμών, στις συνεχείς εξελίξεις του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού και της διαμόρφωσης ανθεκτικών οικονομιών και
  • Του σχεδιασμού και της επανεξέτασης στρατηγικών καινοτομίας και εφαρμογής λύσεων, παρακολουθώντας και εξετάζοντας σε συνεχή βάση τις συνθήκες στο παρόντος και τις τάσεις στο μέλλον

Κύριος εταίρος της Helenos Consulting, είναι ο κος Σταύρος Μαντζανάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Emetris AE και υπεύθυνος του τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διεθνών Έργων, και υπεύθυνος λειτουργίας και Στρατηγικής του εργαστηρίου μελέτης τάσεων Phemonoe Lab, στο σύνολο της 25ετούς εμπειρίας του, προσφέρει τα τελευταία 10 έτη υπηρεσίες συμβουλής σε φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας σε περιφερειακό, τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, στα γνωστικά αντικείμενα περιφερειακής ανάπτυξης, πληροφορικής, επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικών και έρευνας / καινοτομίας. 

Ο κος Μαντζανάκης, είναι υπεύθυνος λειτουργίας και Στρατηγικής του εργαστηρίου μελέτης τάσεων Phemonoe Lab. Η Φημονόη είναι μια μονάδα, εστιασμένη στην μελέτη των τάσεων, και του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μεθοδολογία των σεναρίων. Επίσης, η Φημονόη συντονίζει τον Ελληνικό Κόμβο του Millennium Project, μια παγκόσμια δεξαμενής σκέψης που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Το εργαστήριο ανιχνεύει  τοπικές και διεθνείς τάσεις, συμμετέχει σε δεξαμενές σκέψεις, και υποστηρίζει ιδιωτικές εταιρίες, και δημόσιους οργανισμούς στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής, κυρίως μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας των σεναρίων. Αντίστοιχα, ο κύριος στόχος του Ελληνικού κόμβου “Millennium Project” είναι να βοηθήσει στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της “επιστήμης” της μελέτης του μέλλοντος, μέσω της άμεσης διάδοσης των αποτελεσμάτων σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους. Η αποστολή του Ελληνικού κόμβου “Millennium Project” είναι να προωθήσει έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ των χωρών [β] συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και [γ] υποστηρίζουν την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελληνικός κόμβος δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010. Τα μέλη του κόμβου είναι Πανεπιστήμια, ΜΜΕ, ΜΚΟ, κρατικές οργανώσεις, εμπειρογνώμονες και το Περιφερειακό Κέντρο του ΠΑΠΕ (RCPAR) του UNDP / BRC.