Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά την ανάπτυξη εργαλείων (Ψηφιακή Πλατφόρμα Τάσεων Καινοτομιων της RIS3, One Stop Liaison Office κτλ) για την υποσστηριξη του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με παράλληλη υποστήριξη της παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδεικευσης