Έρευνα

H Helenos δίνει μεγάλη έμφαση στην έρευνα στα κάτωθι θεματικά πεδία:
 
    • Στις εξελίξεις του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού και της διαμόρφωσης ανθεκτικών οικονομιών
    • Στον σχεδιασμό και αξιολόγηση στρατηγικών καινοτομίας και εφαρμογής δράσεων
    • Σε χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων καινοτομίας σε περιφερειακό, τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο,
    • Στα γνωστικά αντικείμενα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πληροφορικής, Επιχειρηματικότητας, Χρηματοοικονομικών, Έρευνας / Καινοτομίας, και Αγροδιατροφής / Τουρισμού.

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του εργαστηρίου μελέτης τάσεων Phemonoe Lab. Η Φημονόη είναι μια μονάδα, εστιασμένη στην μελέτη των τάσεων, και του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μεθοδολογία των σεναρίων.

Συντονίζει παράλληλα τον Ελληνικό Κόμβο του Millennium Project, μια παγκόσμια δεξαμενής σκέψης που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Το εργαστήριο ανιχνεύει τοπικές και διεθνείς τάσεις, συμμετέχει σε δεξαμενές σκέψεις, και υποστηρίζει ιδιωτικές εταιρίες, και δημόσιους οργανισμούς στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής, κυρίως μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας των σεναρίων.

Ο κύριος στόχος του Ελληνικού κόμβου «Millennium Project» είναι να βοηθήσει στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της «επιστήμης» της μελέτης του μέλλοντος, μέσω της άμεσης διάδοσης των αποτελεσμάτων σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η αποστολή του Ελληνικού κόμβου «Millennium Project» είναι να: α) προωθήσει έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ των χωρών [β] συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και [γ] υποστηρίζει την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελληνικός κόμβος δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010. Τα μέλη του κόμβου είναι Πανεπιστήμια, ΜΜΕ, ΜΚΟ, κρατικές οργανώσεις, εμπειρογνώμονες και το Περιφερειακό Κέντρο του ΠΑΠΕ (RCPAR) του UNDP / BRC.