Υπηρεσίες

  • Στρατηγική Καινοτομίας Δημόσιων φορέων όπως η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS ) και ο μετασχηματισμός οικοσυστημάτων καινοτομίας.
  • Περιφερειακή Στρατηγική Ανάπτυξης με έμφαση σε Αγροδιατροφή & Τουρισμό
  • Ανάλυση Σεναρίων (Scenario Analysis)
  • Εκπαίδευση: International Certified Future Strategist